GDPR

Dne 25. 5. 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

CleanZlin s.r.o.,
Osvobození 124,
763 16 Fryšták - Horní Ves
IČO: 07771746
info@cleanzlin.cz
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 110168 dále jen „Správce“.

Správce zpracovává osobní údaje Uživatelů, kteří vyplní formulář pro nezávaznou poptávku, za účelem poskytnutí cenové nabídky. Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, případně bude-li to umožněno i poznámku Uživatele (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“). Uživatel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat správce o změně ve svých Osobních údajích. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou prostřednictvím zabezpečeného počítačového programu. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Uživatel dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k správci odvolat písemným oznámením doručeným na adresu správci. V případě, že by se Uživatel domníval, že zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, může požádat Správce o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Uživatel se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Správce povinen tuto informaci předat. Správce má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Uživatel souhlasí, aby Správce analyzoval a shromažďoval anonymizované údaje o chování Uživatele na stránkách správce, a to prostřednictvím služby Google Analytics, která umožňuje analyzovat chování Uživatelů, kteří navštíví web Správce prostřednictvím počítačového zařízení či mobilních telefonů. Data shromážděna prostřednictvím služby Google Analytics neobsahují žádné osobní údaje nebo údaje, které by mohly identifikovat konkrétního Uživatele. V případě, že Uživatel i přesto nesouhlasí s analyzováním a shromažďováním anonymizovaných údajů o jeho chování na stránkách Správce, může kdykoli vyslovit s tímto jednáním nesouhlas, a to písemně prostřednictvím e-mailové adresy info@cleanzlin.cz a jeho uživatelský účet bude z analyzování chování Uživatelů neprodleně vyřazen.